කොහිද ඔබ..

අකීකරු සිත් පොඩිය..
හොරැහින්ම හදවතට
දුවලා ගොස් අතීතෙට..
අනේ තව සොයනවා..
කොහිද ඔබ..
කොහිද ඔබ..

~රේහා~

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *