තෙලිතුඩට ගෞරවයක්

නැගිය හැකි නම්
සුසුමක් කවියකට..
බැඳිය හැකි නම්
විපතක් නිසදෙසට..
ලිවිය හැකි නම්
තැවුලක් කතන්දරයකට..
දෙන්න හැකි නම්
ගෞරවයක් තෙලිතුඩට…!

_විභූ_

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *