නුඹ ලඟින් මට ඉන්න ඕනයි……

හිත රිදුනු හැම මොහොතක
නොආවත් නුඹ තුරුලට
නොලැබුනත් ඒ හාදුව
සැනසුමයි නුඹ ලග මට

ලන්ව හිස පිරිමැදුමට
නොහැකි දුරකින් උන් අප
ගත දුරින් ගව් ගානක
සිත ළගින් කිටි කිටියට

එකම එක නුඹෙ වදනට
මෙල්ලවන යුරු මගේ හිත
පුදුමයකි තවමත් මට
මගේ අකීකරු හිතමද

පුරුදු මගෙ දඟකාරකම්
ඉවසගෙන ඈතින් බලන්
සෙනෙහෙබර තරවටුවකින්
පියෙකු සේ රැකවරණයෙන්

එකම හෙවනට එන්න
ආසයි
තුරුල්ලෙම නුඹෙ ඉන්න
ඕනයි
තවත් ඉවසන් ඉන්න
බෑමයි
ඉක්මනින් ආවොතින්
නුවනයි…

SAG

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *