යළිත් හදවත බිඳෙන්නට පෙර

ඇස් දෙකට පෙනිපෙනිම
ඔහු ගියපු වෙලාවේ
ආයෙමත් ඒ ද ඔහු නුඹ
තැවුණු විලාසේ
බලාගෙන ඉන්න තව
බැරිවෙච්චි දවාලේ
කීවා නොවැ නුඹට මන්
නැහැ පළක් මුලාවේ

ඔහු නමට දශකයක් වෙන්
වෙච්ච කාලයේ
උන්න නම් පැටික්කෙක්
ඉස්කෝලේ දැන් 5හේ
අපට නොදැනිම
හොරෙන් ගිය කාලේ යලි
නොඒ
පසුතැවී පලක් වෙද ඉතින්
හිනැහෙන් නගේ

ආයෙමත් වතාවක් ගන්න
පෙර තීරණේ
උඹ මගෙන් අසාපන් මන්
කියන්නම් බණේ
පෙර වගෙම මෝඩකම්
දළු දානවා දැනේ
තව ටිකක් බලාපන් යයිද
ඌ ගොම්මනේ ….

පෙර ගැලූ කෙටි වදන්
මැකීයනවා පෙනේ
'Online එන්න නෑ credit
නැති ජංගමේ '
'අම්මලයි බලකෙරුවෙ
ගිහින් එන්නට එහේ '
ඉවසපන් නංගියේ ඌ
යන්න යයි වගේ…..🧠

SAG

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *