විසේකාරී…

විවර වුණු දෙතන සබයට පෙනෙන්න..
ඇඳගත්තා කෙටි හැට්ටය පැලෙන්න..
පුළුල් උකුල පමණක් නොපෙනෙන්න..
කොට කලිසම දාගත්තා වැහෙන්න…

පාට කරපු කැරලි කොණ්ඩෙ වනන්න..
දාගත්තා මෝස්තරේ ලොකුවට පෙනෙන්න..
හැට්ටෙ පාටට ගැලපෙන්නට තනන්න..
සපත්තු දෙක තෝරගත්තෙ දමන්න…

තොල් සායම් ගාගත්තා තදටම රතු වෙන්න..
මූනෙ එකයි සායම් හොල්මන් පරදන්න..
ආභරණත් දාගත්තා හැම එකටම ගැලපෙන්න..
කෙල්ල ලෑස්තියි නව ගමනක් අරඹන්න…

යන මග දෑස නැවතුනේ නොදැනෙන්න..
අසරණ මිනිසෙකි ඇස් දෙකම නොපෙනෙන..
එන්න සීයෙ මම පාරෙන් පන්නන්න..
කෙල්ල පැවසුවේ සීයගෙ අත අල්ලගෙන…

අනේ රත්තරන් දෝණියේ මේ අහගන්න..
මං පැය ගනනක් ලතැවුණි පාර පැන ගන්න..
උස් අඩි පා හඬවල් දහසක් නම් දුව පැන්න..
කිසිවකු නෑ දුව වගේ උදව් කර ගන්න…!

_විභූ_

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *