හැර දා ආමි

හදවත රිදෙද්දී
කඳුලැලි පිරෙද්දී
සුසුමන් සලද්දී
සියොලඟ දැවෙද්දී
පස් වස් ප්‍රේමයෙන්
නුඹ මා මිදෙද්දී
හැර දා නුඹව
ආ වග මතකෙම වෙද්දී
හද ඉකිගසයි
නුඹ නැති හෙට හිතද්දී…… ❤

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *